POINT OF SALE SYSTEM

   * Ticket có nhiều nhân viên. Chia tip theo công việc của mỗi nhân viên, hoặc theo ý khách.
   * Tính tiền lưu cho nhân viên lấy tiền mặt.
   * Trừ tiền giảm giá cho khách hàng và trừ tiền vật liệu trước khi chia theo tỷ lệ phần trăm.
   * “Turn Tracker” giúp phân việc cho nhân viên hiệu quả và công bằng.
   * Tích hợp xử lý thẻ tín dụng. Hỗ trợ các loại thẻ EMV. Hoàn toàn PCI-compliant.
   * Hỗ trợ gift cards (hoàn toàn không phí giao dịch). Gift cards có thể dùng chung cho nhiều salons cùng chủ.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

* Đặc biệt cho phiên bản 3 là các chức năng mới phần quản lý quan hệ khách hàng.
* “Guest Check-In” tablet để khách hàng tự nhập tên và số phone. Giúp lưu lại “referral sources” để có thể theo dõi hiệu     năng của các dịch vụ quảng cáo
* Tích hợp “Caller ID” lấy số phone và tên của khách hàng.
* "Appointment Book” đặc biệt dễ xử dụng.
* Các loại reports: “birthdates”, “top visits”, “top spendings”, “referral sources”.
* Có thể cài trên một tablet riêng để khỏi phải làm bận máy chính cài “Point-of-Sale”.
HIGHLIGHTS OF POS FEATURES:
* Tips are automatically divided among technicians based on their work, or as specified by the customer.
* “Withhold” amounts are calculated for technicians receiving cash for non-cash payments from customers.
* “Discounts” and “Holds” are deducted for customer discounts and materials before payments are prorated to technicians
* “Turn Tracker” helps with assigning work to technicians based on numbers of turns and values of work
* Integrated credit card processing eliminates double data entry.
* Gift cards processing is Cigno-proprietary and therefore transaction-fee free. Gift cards can be used across multiple salons.